A strange serenity 3
2012년 09월 23일
A strange serenity 1
2012년 09월 23일

A strange serenity 2 _Oil on canvas _90.9 x 72.7cm _2012

A strange serenity 2 _Oil on canvas _90.9 x 72.7cm _2012